ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

นามานุกรมพุทธประวัติ ฉบับประชาชน
หมวด : สารคดี-ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์ : สถาพร บุ๊คส์
ผู้แต่ง : ส.พลายน้อย
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติจนถึงปรินิพพาน ประวัติของบุคคลและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์ รวมทั้งประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา เรื่องราวและเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพาน