ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

รวมกฎหมายปกครอง พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์
หมวด : กฏหมาย
สำนักพิมพ์ : INSPAL
ผู้แต่ง : บุญร่วม เทียมจันทร์ และ ศรัญญา วิชชาธรรม
ยอดคงเหลือ : 0
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงต้องมีกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองขึ้นเพื่อประโยชน์ในราชการแผ่นดิน และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน และการบริหารราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชน หนังสือเล่มนี้ได้รวมกฎหมายปกครองที่สำคัญของไทย อีกทั้งได้สรุปหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญไว้ด้วยแล้ว จึงสะดวกแก่การจดจำ ค้นคว้า และการใช้งานเป็นอย่างยิ่ง เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ทนายความ ตำรวจ ทหาร ผู้พิพากษา อัยการ เจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่ปกครองในทุกภาคส่วน ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ปฏิบัติราชการในส่วนต่างๆ ผู้ที่จะสอบเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และในองค์กรต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป