ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ฟิตภาษาอังกฤษให้เก่ง รู้ทัน Tenses & Modal Verbs
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : ยุวนาฏ คุ้มขาว (ครูกวาง)
ยอดคงเหลือ : 0
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ผู้ที่ต้องการศึกษาเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ด้วยตัวเอง สิ่งสำคัญที่สุดคือ การขยันฝึกทบทวนแบบฝึกหัด ทั้งพูด อ่าน เขียน และท่องจำคำศัพท์การที่จะเข้าใจภาษาอังกฤษและสามารถพูด โต้ตอบกับบุคคลอื่นได้แบบรวดเร็วทันใจนั้น สิ่งสำคัญอีกอย่างก็คือ การเข้าใจพื้นฐาน Tenses ทั้้ง 12 Tenses เพราะรูปประโยคที่เราจะพูดคงหนีไม่พ้นเรื่่อง อดีต ปัจจุบัน และอนาคต หากผู้อ่านเข้าใจTenses& Verbs แล้ว การสนทนาภาษาอังกฤษก็จะเป็นเรื่่องที่ง่ายมากๆTenses & Modal Verbs เล่มนี้ เป็นหนังสือที่ตอบโจทย์สำหรับผู้ที่อยากจะศึกษาภาษาอังกฤษด้วยตัวเองอีกเล่มที่อยากแนะนำ เพราะเนื้อหามุ่งเน้นให้ผู้อ่านเรียนรู้รูปประโยคของ Tenses & Modal Verbs เนื่่องจาก Tenseบางประเภท มีการนำ Verb เข้ามาช่วยในการสร้างประโยคเช่นกัน อีกทั้งยังมีตัวอย่างประโยค ข้อควรรู้ ควรจดจำ ในเรื่่องของ Tenses และ Modal Verbs ที่่ผู้เขีียนได้สรุปไว้ท้ายบท และมีแบบฝึกหัดวัดความรู้ไว้ให้ผู้อ่านทดสอบความเข้าใจในท้ายบทอีกด้วย และสิ่่งที่จำเป็นอีกอย่างที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษ ต้องรู้คือคำศัพท์เพราะหากเราไม่รู้คำศัพท์ที่หลากหลายเราก็ไม่สามารถที่จะสร้างประโยคได้ดังใจและในท้ายเล่มผู้เขีียนได้ให้คำศัพท์ ไว้อย่างหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านอย่างมาก เพื่อที่จะได้นำคำศัพท์เหล่านั้้นมาฝึกแต่งประโยคได้อย่างสะดวกหวังเป็นอย่างยิ่่งว่า ผู้อ่านทุกท่่นจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ สามารถอ่าน ฝึกแต่งประโยค และฝึกโต้ตอบสนทนากับบุคคลอื่นได้อย่างที่ใจต้องการ