ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
หมวด : เศรษฐศาสตร์
สำนักพิมพ์ : แม็คเอ็ดดูเคชั่น
ผู้แต่ง : อ.สมถวิล จิตติมงคล
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชาสมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน และการกำหนดราคาดุลยภาคความยืดหยุ่นของ อุปสงค์ และอุปทาน  ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต  ตลาดในระบบเศรษฐกิจรายได้ประชาชาติ  เงินเฟ้อ  เงินฝืด  และเงินตึงตัว  วัฏจักรเศรษฐกิจ  ดุลการค้าและดุลการชำระเงิน และการพัฒนาเศรษฐกิจ โครงสร้างและปัญหาเศรษฐกิจของประเทศและแนวทางแก้ไข